RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA


Rēzeknes Katoļu vidusskola 2019./2020. mācību gadam piedāvā šādas izglītības programmas:


dokumenti mācībām 1.-12. klasē tiks pieņemti visu vasaru skolas 2.stāvā, direktores kabinetā katru darba dienu no plkst. 9.00-14.00 

* * *

Sveicam 2018.-2019. m.g. 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas 

olimpiāžu uzvarētājus!

Olimpiādes valstī

Mācību priekšmets

Klase

Vieta

Skolotājs

Izglītojamais

41. valsts bioloģijas olimpiāde

10.klase

atzinība

V.Armuška

Marta Kudiņa

Olimpiādes pilsētā

Mācību priekšmets

Klase

Vieta

Skolotājs

Izglītojamais

Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasei

12. klase

III pakāpes diplomi

L.Strucinska

Sarmīte Jaša

Iveta Anna Munda

Vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasei 

10.klase

12.klase

atzinība 

III pakāpe

L.Strucinska

Marta Kudiņa 

Iveta Anna Munda

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasei

 

9.klase

10.klase

12.klase

III pakāpe

pakāpe

pakāpe

V.Armuška

Mārīte Zīra

Marta Kudiņa

Iveta Anna Munda

Vēstures olimpiāde

9.klase

10.klase

atzinība

atzinība

S.Taranda

I.Lagzdiņa

Emīls Provejs

Marta Kudiņa

Matemātikas olimpiāde 5.-8.klase

6.klase

II pakāpe

D.Bogova

Emīls Rudzinskis

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klase

12.klase

II pakāpe

L.Klepere

Iveta Anna Munda 

Latviešu valodas olimpiāde 3.,4.klase

3.klase

II pakāpe

I.Baļčūne

A.Jackovska

Olimpiādes novadā

Mācību priekšmets

Klase

Vieta

Skolotājs

Izglītojamais

Atklātā Latgales novada dabaszinību un matemātikas olimpiāde

9.klase

pateicība

T.Strode

E.Provejs, M.Zīra, A.Mūrnieks

Zinātniski pētniecisko darbu konference Daugavpils Universitātē

12.klase

I pakāpe

T.Strode

M.Gaveika

R.Zeļčs

Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde

5.-6. klase

II pakāpe

III pakāpe

atzinība

I.Baļčūne

I.Višķere

E. M. Broliša

Raivis Zāģeris

Emīls Rudzinskis

* * *

* * *

Aktuālākie pasākumi

Lieldienu kompozīciju izstāde“Nāc, nākdama,Liela diena!”(18.04.) Skolēnu skatuves runas konkurss "Vuolyudzāni" (13.04.)
Krustaceļš Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē (10.04.) Pasaules ūdens diena skolā (22.03.)
Skolēnu skatuves runas konkursa I kārta (07.03.) Rēzeknes deju kolektīvu repertuāra apguves skate (06.03.)
Žetonu vakars 12.klasei. Absolventu vakars. (22.02.) Pasākums "100 dienas skolā" 1.klasei (21.02.)
Pogu vakars 9.klasei. (15.02.) Valentīndienas foto-stūrītis skolā (14.02.)
Uzveduma “Vilkam tāda dvēselīt” apmeklējums (12.02.) Vides mazais erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana.’’ 4.klase (07.02.)
1., 2.klases izglītojamie muzejā. “Pašiem sava ābece" (29.01.) Karjeras diena skolā (18.01.)

 
* * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Nodrošināt katra izglītojamā personīgo izaugsmi, sniegt kristīgu, daudzpusīgu, kvalitatīvu, mūsdienīgu, konkurētspējīgu izglītību, veicināt izglītojamo, vecākuun pedagogu sadarbību.

* * *

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pamatizglītības programma,

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

* * *

Skolas galvenie uzdevumi:

1) īstenot pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un speciālās izglītības programmas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un normatīvajiem aktiem;
2) izvēlēties izglītošanās darba metodes un formas;
3) mazināt mācību satura sadrumstalotību un organizēt kvalitatīvu izglītības procesu izmantojot materiāli tehnisko bāzi;
4) maksimāli izmantot skolēna potenciālu, paaugstināt mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti veicinot daudzveidīgu lasītpratības stiprināšanu un izpratni par lasīto, attīstot prasmi paust savu viedokli un diskutēt;
5) turpināt iepazīt kompetenču izglītībā balstīto mācību saturu un veikt izmaiņas mācību procesa organizēšanā;
6) piedalīties ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.”( Nr. 8.3.22/16/1/001)
7) turpināt iesaistīt vecākus skolas darba vērtēšanā un skolas attīstības stratēģijas veidošanā;
8) veicināt skolas tradīciju saglabāšanu, audzinot patriotismu, lepnumu par savu skolu, valsti un kristīgām vērtībām;
9) pedagogiem iedzīvināt komandas darba principus, sadarboties izglītības programmu satura plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesā, dalīties pieredzē.


Kontakti:

Tālrunis: 26197988
Fakss: 64625180

Adrese:
  Latgales iela 82,
  Rēzekne, LV-4601

   E-pasts: 
rekat@inbox.lv

Ziedojumi skolas vajadzībām:


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 Noderīgas saites

Mācies pats!