RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

* * *

* * *

* * *

* * *

Sveicam 2017.-2018. m.g. 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas 

olimpiāžu uzvarētājus!


* * *

* * *

Aktuālākie pasākumi

Kristus Dzimšanas svētki Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē (24.12.) Svētku koncerts “Klusie Ziemassvētki” (20.12.)
1. – 4. klasei muzeja apmeklējums (11.12.) Labo darbu nedēļas organizatori dāvināja iespēju apmeklēt hokeja spēli (07.12.)
Mārtiņdienas šurumburums (24.11.) 1.,2. klases ciemošanās pie zemessargiem (30.11.)
Apbalvošana no policijas (19.11.) Svētku pasākums  "Latvijas Valsts dibināšanas 100. gadadiena" (15.11.)
Sveicam Tevi, Latvija! Svecīšu liesmiņās uzausta josta Latvijas kontūrā (15.11.) Lāčplēša dienai veltīts pasākums "Rekords Latvijai" (09.11.)
Mārtiņdienas stafetes 2.-3. klašu skolēniem (08.11.) Visu svēto diena 3.-4. klašu skolēniem (05.11.)
Skolas aizbildņu, visu svēto diena. (06.11.) Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklētās izrādes. 
Labo darbu nedēļa Rēzeknes Katoļu vidusskolā (15.10.-19.10.) Profesiju spēle 1. un 2. klases skolēniem (19.10.)
Radošās darbnīcas ar Meldru Gailāni un Līgu Mundu (15.10.) Ekskursiju uz Līgatni 5.-6. klašu izglītojamajiem (28.09.)

 
* * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Nodrošināt katra izglītojamā personīgo izaugsmi, sniegt kristīgu, daudzpusīgu, kvalitatīvu, mūsdienīgu, konkurētspējīgu izglītību, veicināt izglītojamo, vecākuun pedagogu sadarbību.

* * *

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,
kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

* * *

Skolas galvenie uzdevumi:

1) īstenot pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un speciālās izglītības programmas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un normatīvajiem aktiem;
2) izvēlēties izglītošanās darba metodes un formas;
3) mazināt mācību satura sadrumstalotību un organizēt kvalitatīvu izglītības procesu izmantojot materiāli tehnisko bāzi;
4) maksimāli izmantot skolēna potenciālu, paaugstināt mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti veicinot daudzveidīgu lasītpratības stiprināšanu un izpratni par lasīto, attīstot prasmi paust savu viedokli un diskutēt;
5) turpināt iepazīt kompetenču izglītībā balstīto mācību saturu un veikt izmaiņas mācību procesa organizēšanā;
6) piedalīties ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.”( Nr. 8.3.22/16/1/001)
7) turpināt iesaistīt vecākus skolas darba vērtēšanā un skolas attīstības stratēģijas veidošanā;
8) veicināt skolas tradīciju saglabāšanu, audzinot patriotismu, lepnumu par savu skolu, valsti un kristīgām vērtībām;
9) pedagogiem iedzīvināt komandas darba principus, sadarboties izglītības programmu satura plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesā, dalīties pieredzē.


Kontakti:

Tālrunis: 26197988
Fakss: 64625180

Adrese:
  Latgales iela 82,
  Rēzekne, LV-4601

   E-pasts: 
rekat@inbox.lv

Ziedojumi skolas vajadzībām:


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 Noderīgas saites

Mācies pats!