RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

S
kola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēnu apliecību.Par skolēnu ēdināšanu

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 1., 2. un 3. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts.
Skola piedāvā pusdienas 4.-12. klašu skolēniem par maksu 1,42 eiro dienā un launagu par 0,50 eiro dienā.
Informējam, ka par skolēnu pusdienām un launagu var maksāt arī ar pārskaitījumu uz skolas kontu, norādot piezīmēs skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu, par kuru tiek maksāts.


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. nr. 90000519196
 


Aktuālākie pasākumi

  Karjeras dienas (13.10.14.- 17.10.2014.)
Atklāts un iesvētīts Kardināla Juliana Vaivoda piemineklis (02.10.14.)


Šurp grāmatas uz skolu, es būšu teicamnieks! Zinību diena
(01.09.2014.)Svētceļojums
uz Aglonu (10.08.2014.- 15.08.2014.)


Koncerts skolotāju dienā (03.10.14.)Skolā notiek rudens darbu izstāde
Rēzeknes - Aglonas diecēzes katehētu seminārs skolā 2014.gada augustā


Politiķa Arta Pabrika vizīte skolā (13.05.2014.)
Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi, atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

Skolas galvenie uzdevumi:

Kontakti:

 
Tālrunis: 26342888
Fakss: 64625180
 
Pasta adrese:
Latgales 82, Rēzekne, LV-4601
 
E-pasts: rekat@inbox.lv

 

Noderīgas saites

Mācies pats!